Regulamin sklepu internetowego
www.SkoczekZielony.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - (plik PDF) pobierz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny do 31.01.2017 r. - (plik PDF) pobierz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z ZAZNACZONYMI ZMIANAMI - (plik PDF) pobierz

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - (plik PDF) pobierz

REGULAMIN AKCJI RABATOWYCH W SKLEPACH SKOCZEK ZIELONY - (plik PDF) pobierzInformacja dla klientów posiadających Konto w sklepie internetowym www.skoczekzielony.pl o zmianie Regulaminu

dnia 10 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo!

Horyzont Partner sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 r. większości przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) i koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu sklepu internetowego www.skoczekzielony.pl, zwany dalej „Regulaminem”, konieczne jest wprowadzenie zmian do § 17 Regulaminu.

Poniżej prezentujemy dokonane zmiany. Dodane obecnie wyrazy zostały zaznaczone pogrubioną czcionką, a wyrazy usunięte czcionką przekreśloną:

§ 17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a HP,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1 dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl .

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Tekst tego rozporządzenia można znaleźć w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .

5. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Wyszukanie właściwego rzecznika umożliwia wyszukiwarka na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/kontakt.php .

6. HP nie jest zobowiązany i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

7. W wykonaniu obowiązku nałożonego przez artykuł 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich HP informuje, że europejska platforma ODR, stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych w/w rozporządzeniem i będąca interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, jest dostępna pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL .


Zmieniony regulamin zacznie Państwa obowiązywać od 1 lutego 2017 r., chyba że w przed tym dniem wypowiedzą Państwo umowę o świadczenie na odległość usługi Konto i umowę o świadczenie na odległość usługi Newsletter (jeżeli zawarli Państwo z nami obie umowy) albo jedną z w/w umów (jeżeli zawarli Państwo z nami tylko jedną z w/w umów).

Wypowiedzenie przez Państwa umowy o świadczenie na odległość usługi Konto i umowy o świadczenie na odległość usługi Newsletter (jeżeli zawarli Państwo z nami obie umowy) albo jednej z w/w umów (jeżeli zawarli Państwo z nami tylko jedną z w/w umów) przed dniem 1 lutego 2017 r. spowoduje jej natychmiastowe rozwiązanie.

Umowę o świadczenie na odległość usługi Konto mogą Państwo wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Horyzont Partner lub pisemnie na adres pocztowy HP wskazane w § 2 Regulaminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie internetowym wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Koncie.

Umowę o świadczenie na odległość usługi Newsletter mogą Państwo wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez klikając na link z napisem „Kliknij, aby się wypisać” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.