Regulamin sklepu internetowego
www.SkoczekZielony.pl

Regulamin sklepu internetowego - (plik PDF) pobierz

Informacja o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - (plik PDF) pobierz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - (plik PDF) pobierz

Regulamin akcji rabatowych w sklepach Skoczek Zielony - (plik PDF) pobierz

Regulamin sklepu internetowego ważny do 24.05.2018 r. - (plik PDF) pobierzInformacja dla klientów posiadających Konto w sklepie internetowym www.skoczekzielony.pl o zmianie Regulaminu

dnia 24 maja 2018 r.

Szanowni Państwo!

Horyzont Partner sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązkiem rozpoczęcia stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, (dalej „RODO”) niezbędne stało się dokonanie zmian niektórych postanowień Regulaminu sklepu internetowego www.skoczekzielony.pl, zwanego dalej „Regulaminem” dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z udostępnieniem dla Klientów sklepu www.skoczekzielony.pl możliwości zapłaty za zakupione w sklepie towary za pomocą kart płatniczych na platformie Przelewy24, których operatorem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu zmianie uległy też postanowienia Regulaminu opisujące sposoby płatności za zakupy w sklepie.
Dokonano także aktualizacji niektórych informacji o publikacji aktów prawnych wymienionych w Regulaminie.
Poniżej prezentujemy dokonane zmiany. Dodane obecnie wyrazy zostały zaznaczone pogrubioną czcionką, a wyrazy usunięte czcionką przekreśloną (w przypadku zmiany brzmienia paragrafu 18 prezentujemy – z uwagi na zakres zmian - wyłącznie nowe brzmienie):

 1. W paragrafie 1 w ustępie 1 dodano punkt 5aa) określający definicję pojęcia „RODO”:

  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88


 2. W paragrafie 1 w ustępie 1 w punkcie 9a) zdefiniowano pojęcia „Umowa Konta” oraz „Umowa Newsletter”

  Umowa - Umowa Sprzedaży lub umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konto („Umowa Konta”) lub Newsletter („Umowa Newsletter”)

 3. W paragrafie 10 w ust. 1 w punkcie 2 rozszerzono opis sposobu zapłaty ceny za Towar:

  Klient w trakcie składania zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów Dostawy Towaru:

  1) gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (odbiór osobisty) – Klient dokonuje zapłaty gotówką przy osobistym odbiorze Towaru w punkcie odbioru osobistego;

  2) płatność z góry – Klient dokonuje przed dostawą Towaru wpłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy HP wskazany w potwierdzeniu otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia przesłanym przez HP po złożenia zamówienia przez Klienta na jego adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia lub zarejestrowany w Koncie Klienta w chwili złożenia zamówienia albo dokonuje zapłaty za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu – korzystając z usługi Przelewy24. Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego oraz przy użyciu karty płatniczej w systemie VISA i MASTER CARD. Decydując się na tę opcję płatności następuje automatyczne przekierowanie do systemu Przelewy24.pl.

  Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.

  Realizując płatności przy użyciu karty płatniczej należy podać wymagane informacje o karcie i posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC.


 4. W paragrafie 14 w ustępie 1 zaktualizowano informację o miejscu publikacji tekstu jednolitego Kodeksu cywilnego:

  HP ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 20162017, poz. 380459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Powyższe postanowienie nie wyłącza odpowiedzialności HP wobec Klientów w jakimkolwiek innym zakresie.


 5. W paragrafie 17 w ust. 4 zaktualizowano informację o rozporządzeniu określającym regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości:

  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214) z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017, poz. 1356). Tekst tego rozporządzenia można znaleźć w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .

 6. Paragraf 18 otrzymał następujące brzmienie:

  § 18
  Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie zawierania i wykonywania Umowy Konta, Umowy Sprzedaży oraz Umowy Newsletter jest Horyzont Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

  Dane kontaktowe HP są następujące:

  1) adres pocztowy: Horyzont Partner sp. z o.o., ul. Wallenroda 2E (20-607 Lublin)

  2) adres poczty elektronicznej: sklep@skoczekzielony.pl

  3) numer telefonu: +48 502 260 314


  2. Dane osobowe Klienta, o których mowa w poprzednim ustępie, są lub mogą przetwarzane przez HP odpowiednio w celu:

  1) zawarcia między HP a Klientem Umowy Konta/Newsletter/Sprzedaży oraz ich wykonania.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do wykonania odpowiednio Umowy Konta/Newsletter/Sprzedaży;

  2) wypełnienia ciążących na HP obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych, księgowych, archiwalnych, podatkowych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na HP;

  3) marketingu własnych produktów lub usług HP.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HP w postaci promowania własnej działalności, w tym produktów lub usług. Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody Klienta na przesyłanie mu danego rodzaju komunikacji marketingowej, HP przesyła mu taką komunikację jedynie w razie wyrażenia przez Klienta takiej zgody;

  4) wykonywania lub ochrony praw HP poprzez ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń przysługujących HP wobec Klienta, realizacji transakcji polegających na łączeniu, podziale, przekształcaniu spółek, zbywaniu całości lub części przedsiębiorstwa, weryfikacji i obrony przed zarzutami lub roszczeniami Klienta wobec HP.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HP w postaci ochrony lub realizacji własnych praw, dostosowywania formy lub rozmiaru własnej działalności do
  zmieniających się warunków rynkowych lub prawnych oraz obrony przed zarzutami i roszczeniami;

  5) analizy interakcji Klienta w Sklepie, w tym dodawanych do koszyka towarów

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez HP w postaci zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej HP dzięki możliwości ustalenia popularności poszczególnych produktów wśród Klientów także w przypadku, w którym nie decydują się finalnie na zakup.

  6) podjęcia przez HP działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy Konta/Newsletter lub Sprzedaży

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez HP do podjęcia w/w działań.


  4. O tym jak długo HP będzie przechowywać dane osobowe Klienta decyduje cel, w którym te dane są przetwarzane.

  Co do zasady HP przechowuje dane Klientów w okresie obowiązywania Umów Konta/Newsletter/Sprzedaży (w zależności od tego, która obowiązuje dłużej), a po rozwiązaniu lub wygaśnięciu ostatniej z nich przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych HP lub Klienta wynikających lub mogących wynikać z tych umów oraz dodatkowo przez okres dwóch lat kalendarzowych po upływie ostatniego terminu przedawnienia.

  W niektórych sytuacjach okres przechowywania danych osobowych Klient może być dłuższy niż wskazany powyżej, z uwagi na dalsze istnienie potrzeby ich przetwarzania, co może wynikać np. z konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi Klienta albo z przepisu prawa, który może nakazywać przechowywanie określonych danych osobowych w dłuższym okresie. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określają powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) dostępna w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .


  5. Dane osobowe Klienta są ujawniane lub mogą być ujawnione przez HP następującym kategoriom odbiorców:

  1) podmiotom trzecim świadczącym na rzecz HP usługi pocztowe, kurierskie oraz przewozu, w tym w celu realizacji dostawy Towaru do Klienta (obecnie korzystamy z usług Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000334972 oraz Ruch S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000020446);

  2) podmiotom trzecim umożliwiającym Klientom realizację zapłaty za zakupiony Towar w drodze przelewów elektronicznych lub zapłaty kartą płatniczą ( obecnie korzystamy z usługi Przelewy24 dostarczanej przez Pay Pro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000347935)

  3) podmiotom trzecim obsługującym realizację usługi Newsletter (obecnie korzystamy z usług spółki FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000497051);

  4) podmiotom trzecim świadczącym na rzecz HP innego rodzaju usługi, w tym usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, marketingowe, sprzedażowe,
  procesowania dokumentacji, przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, dostawy oraz serwisu oprogramowania lub systemów informatycznych, analizy ruchu w Serwisie internetowym oraz w Sklepie (jak Google Analytics),

  5) podmiotom, którym HP jest zobowiązana ujawnić dane osobowe Klienta w celu wypełnienia ciążącego na HP obowiązku prawnego, w tym uprawnionym w danym przypadku organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze, Policji.  HP ujawnia w/w podmiotom dane osobowe Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez podmiot trzeci danej usługi lub który wynika z przepisu prawa lub prawnego żądania ujawnianie danych osobowych Klienta uprawnionemu organowi.

  W przypadkach, w których podmiot trzeci, któremu HP ma ujawnić dane osobowe Klienta, będzie przetwarzał te dane jako podmiot przetwarzający w imieniu HP jako administratora danych osobowych, HP korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W takim przypadku HP zawiera z przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych określającą przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

  Jeżeli przekazujemy dane osobowe Klienta w celu przetwarzania ich w kraju trzecim (kraje, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony oraz opieramy się na standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej lub na decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczącej rozwiązania Tarcza Prywatności opartego na umowie miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Privacy Shield).


  6. Prawo dostępu do danych osobowych

  Klient ma prawo do uzyskania od HP potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji określonych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu.  7. 
  Prawo do sprostowania danych osobowych

  Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od HP niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.


  Jeżeli dane Klienta zostały udostępnione przez HP osobom trzecim, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym – w miarę możliwości - również te osoby trzecie.  8. 
  Prawo do usunięcia danych

  Klient ma prawo żądania od HP niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a HP ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


  1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2) Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych i HP nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3) Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HP i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  4) dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega HP;
  6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


  9. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od HP ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  1) Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający HP sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3) HP nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4) Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HP – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie HP są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta


  10. Prawo do przenoszenia danych osobowych

  Klient ma prawo otrzymać od HP w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył HP, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:
  1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient oraz
  2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

  Wykonując prawo do przenoszenia danych Klient, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez HP bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe


  11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez HP jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HP. HP nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


  Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania

  dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego danych osobowych HP nie będzie już przetwarzać do takich celów.  12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie dotyczących do danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, ma prawo, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


  Organem nadzorczym jest niezależny organ publiczny ustanowiony przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialny za monitorowanie stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

  W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  13. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Jeżeli HP przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, Klient ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę.


  14. Dane osobowe, które w stosownych formularzach Serwisu internetowego oznaczone są jako obligatoryjne, są niezbędne do zawarcia oraz wykonania umów, o których mowa w ust. 2. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia oraz wykonania w/w umów. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia w/w umów.


  15. Zasady stosowania przez HP cookies i innych podobnych technologii są dostępne w Polityce Cookies HP dostępnej w Serwisie.
Zmieniony regulamin zacznie Państwa obowiązywać od dnia 17 czerwca 2018 r., chyba że w przed tym dniem wypowiedzą Państwo umowę o świadczenie na odległość usługi Konto i umowę o świadczenie na odległość usługi Newsletter (jeżeli zawarli Państwo z nami obie umowy) albo jedną z w/w umów (jeżeli zawarli Państwo z nami tylko jedną z w/w umów).

Informacja o danych osobowych zawarta w zmienionym § 18 Regulaminu „Dane Osobowe” (przytoczonym powyżej) jest aktualna i mogą się Państwo na niej opierać od 25 maja 2018 r.

Wypowiedzenie przez Państwa umowy o świadczenie na odległość usługi Konto i umowy o świadczenie na odległość usługi Newsletter (jeżeli zawarli Państwo z nami obie umowy) albo jednej z w/w umów (jeżeli zawarli Państwo z nami tylko jedną z w/w umów) przed dniem 17 czerwca2018 r. spowoduje jej natychmiastowe rozwiązanie.

Umowę o świadczenie na odległość usługi Konto mogą Państwo wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Horyzont Partner lub pisemnie na adres pocztowy HP wskazane w § 2 Regulaminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie internetowym wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta aktualnie zarejestrowanego w Koncie.

Umowę o świadczenie na odległość usługi Newsletter mogą Państwo wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez klikając na link z napisem „Kliknij, aby się
wypisać” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.