wys

Regulamin sklepu internetowego www.SkoczekZielony.pl

Regulamin sklepu internetowego ważny od 01.01.2021 r. - (plik PDF) pobierz

Regulamin sklepu internetowego ważny do 31.12.2020 r. - (plik PDF) pobierz

Regulamin akcji Karta Rabatowa w sklepach Skoczek Zielony - (plik PDF) pobierz

Informacja o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - (plik PDF) pobierz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - (plik PDF) pobierz

Regulamin akcji rabatowych w sklepach Skoczek Zielony - (plik PDF) pobierz


Lublin, 10 grudnia 2020 r.

Informacja o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Szanowni Państwo!

Horyzont Partner sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dziennik Ustawa z 2019, pozycja 1495 z późniejszymi zmianami) niezbędne stało się dokonanie zmian niektórych postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.skoczekzielony.pl, zwanego dalej „Regulaminem”.

Regulamin w nowym brzmieniu można znaleźć klikając tutaj.

W Regulaminie dokonano zmian w paragrafie 12. Wprowadzone zmiany oznaczają, że opisane w paragrafie 12 Regulaminu prawo odstąpienia od umowy przysługiwać będzie (od 1 stycznia 2020 r.) każdej osobie fizycznej, która zawarła Umowę, bez względu na to, czy posiada status konsumenta, czy nie.

Poniżej prezentujemy zmienione brzmienie paragrafu 12 Regulaminu:

§ 12
Prawo odstąpienia od
Umowy

1. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę, zwany dalej „Uprawnionym Użytkownikiem”, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

3. Uprawniony Użytkownik może odstąpić od Umowy składając HP pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Uprawniony Użytkownik może skorzystać (nie jest to obowiązkowe) ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres HP wskazany w § 2 Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.

6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uprawnionemu Użytkownikowi w odniesieniu do Umów:

1) Jeżeli HP wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez HP utraci prawo odstąpienia od Umowy,

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez HP o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Zmieniony regulamin zacznie Państwa obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., chyba że w przed tym dniem wypowiedzą Państwo umowę o świadczenie na odległość usługi Konto.

Wypowiedzenie przez Państwa umowy o świadczenie na odległość usługi Konto przed dniem 1 stycznia 2021 r. spowoduje jej natychmiastowe rozwiązanie.

Umowę o świadczenie którejkolwiek Usługi drogą elektroniczną mogą Państwo wypowiedzieć w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Horyzont Partner lub pisemnie na adres pocztowy HP wskazane w § 2 Regulaminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie kontakt.


New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password